Stadgar


§ 1 Föreningens namn är Södra Dalarnas Medeltidsförening.

§ 2 Föreningen är en ideell förening med säte i Borlänge.

§ 3 Föreningens syfte och målsättning är att levandegöra medeltiden och genomföra medeltidsmarknader. Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden där alla är välkomna. Vi visar självklart respekt för varandra oavsett hudfärg, etnicitet, sexuell läggning, kön- eller könsidentitet. Det innebär att symboler och uttryck för politisk eller religiös övertygelse endast är aktuella för diskussion i den mån de berör föreningens intresseinriktning.

§ 4 Medlem är den som stödjer föreningens syfte och målsättning. Medlemsavgift/familjeavgift betalar alla vuxna. Barn under 18 år får vara medlemmar utan att betala medlemsavgift. Medlem har full insyn i verksamheten, närvarande-, yttrande- och förslagsrätt på alla möten.

§ 5 Möten ska utlysas 14 dagar i förväg. Årsmötet ska utlysas 14 dagar i förväg och ska behandla verksamhetsberättelse, bokslut, ansvarsfrihet för avgående styrelse, val av ny styrelse, firmatecknare och revisorer samt fastställande av medlemsavgift.

§ 6 Styrelsen beslutar i löpande frågor. 2/3 av styrelsen måste vara närvarande för att styrelsen ska vara beslutsmässig. Styrelsemöte ska hållas minst 4 gånger per år. Styrelsen ska bestå av minst 3 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter.

§ 7 Verksamhetsåret är 1 januari till 31 december.

§ 8 Uteslutning kan ske när medlem bryter mot föreningens stadgar eller målsättning. Den uteslutne har rätt att överklaga beslutet vid medlemsmöte.

§ 9 Vid styrelse-, års- och medlemsmöten gäller enkel majoritet. Vid lika rösttal gäller ordförandes mening. Utom vid personval, då gäller sluten omröstning.

§ 10 För att ändra dessa stadgar krävs 2/3 majoritet vid 2 på varandra följande medlemsmöten.

§ 11 Det kan beslutas om upplösning av föreningen med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande medlemsmöten, varav ett är årsmöte. Efter revisorernas godkännande ska tillgångarna fördelas till föreningar med liknande målsättning.